Information vedr. genåbning af folkekirken

 

Menighedsrådet og sundhedsmyndighedernes anordninger i forbindelse med gudstjenester gældende fra mandag den 18. maj og indtil nye anordninger fremsendes.

 

1.       Tilhører du det, som sundhedsmyndighederne beskriver som en særlig udsat gruppe i forbindelse med coronavirus (se link nedenfor), anbefaler vi dig ikke at deltage i gudstjenesterne. Vi håber meget snart at kunne vende tilbage til almindelige tilstande. Tag ingen chancer med helbredet – hverken dit eget eller andres.

 

2.       Har du det mindste symptom på smitte er adgang til kirken og sognehus, både til gudstjenester og uden for gudstjenester, ikke tilladt.

 

3.       Ved gudstjenester tillades i Oppe Sundby kirke 12 deltagere og i Snostrup kirke 15 deltagere.

 

4. I Snostrup: Tilmelding til gudstjenesterne sker pr. mail til den præst, der varetager gudstjenesterne den kommende søndag eller helligdag. Tilmelding sker senest kl. 15.00 dagen inden gudstjenesten. Susanne: snl@km.dk og Christina: cse@km.dk. Tilmeldte bedes møde ved kirken senest 10 minutter inden gudstjenestens start, så der evt. kan lukkes ikke-tilmeldte ind herefter. I Oppe Sundby: Man møder op til Gudstjeneste, her gælder ¨Først til mølle¨- princippet. Graveren/kirketjeneren vil stå foran kirken ½ timer før gudstjenestens start og tælle kirkegængere. Ved begge kirker afviser Graveren/kirketjenerne folk ved kirkedøren,

når max antal deltagere er nået.

 

5.       Sedler i kirken markerer tydeligt, hvor man må sidde og hvor man ikke må sidde. Sedlernes anvisninger skal overholdes. Folk tilhørende samme husstand skal ikke indbyrdes holde de påkrævede 2 meters afstand.

 

6.       Nadveren foregår fra kirkebænkene. På en tallerken stilles et plastikglas med altervin dækket med stanniol el. lign. Ovenpå tildækningen en oblat, der igen er dækket til. Efter indstiftelsesordene præciserer præsten, hvordan nadveren forløber. Nadverelementerne står ved de anviste pladser.

 

7.       Efter gudstjenesten tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles. Præsten forlader kirken og ankommer til kirken gennem sakristiet. I Snostrup er det ikke muligt, så der går præsten igennem kirken.

 

8.       Der vil ikke være kirkekaffe og præsten giver ikke håndtryk. Eventuelle samtaler må foregå på kirkegården med 2 meters afstand. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt.

 

9.   Salmerne vil være trykt. Salmebøgerne er midlertidigt fjernet – egen private salmebog må gerne medbringes.

 

10.   Link, der definerer hvad sundhedsmyndighederne mener med særlig udsat gruppe/risikogrupper -   https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

11. Sprit hænder ved ankomst til kirken. Beholdere med sprit er sat frem flere steder.

 

12. Vi håber på forståelse og respekt over for disse tiltag, der i øjeblikket er nødvendige

 

Vi træder stien mens vi går den og vil løbende opdatere ændringer på vores hjemmeside, facebookside og på informationsstander og udhængsskab foran kirkerne. Regeringen har varslet, ændring pr. 8. juni som vi håber vil åbne nye muligheder.

 

Mange hilsner

 

Menighedsrådene i Oppe Sundby og Snostrup pastorat

samt præsterne Christina Seersholm og Susanne Leiding

 

20. maj 2020

 

*

Valg til menighedsråd

Som ved kommunalvalg er der også hvert fjerde år valg til menighedsråd,

 og 2020 er et valgår.

Corona har forrykket første del af processen.

Orienteringsmødet om valget finder sted

tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i hhv.

Snostrup Præstegård

og Oppe Sundby Sognehus

 

På mødet vil der blive orienteret om arbejdet i menighedsrådet, såvel i den forløbne funktionsperiode som vedr.  det kommende menighedsråds opgaver.

Der vil desuden blive redegjort for det seneste års regnskab.

Den bundne dagsorden kan ses herunder.

Alle er velkomne til at henvende sig til formanden for valgbestyrelsen, hvis man gerne vil vide mere inden orienteringsmødet:

 • Snostrup: Susanne Knudsen, tlf. 20 72 01 15,susanne@froggaard.dk

 • Oppe Sundby: Eva Mejnert, tlf. 51 42 65 75,enmejnert@gmail.com

   

  Orienteringsmødet er kombineret med det årlige menighedsmøde, da der er stort sammenfald i dagsordenpunkterne.

   

  Dagsorden:

 • Velkomst ved menighedsrådets formand

 • Valg af dirigent

 • Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver

 • Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat

 • Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget

 • Orientering om dato og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientere om muligheden for at udløse afstemningsvalg

 • Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet

 • Afklaring af, hvem der evt. er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september

 

*

 

 

Klik her

 

 

*

 

Tilmelding konfirmation 2021

 

 

*

 

 

 

 

 

-----------------------------

 

Ved at tro på livet erfares det.

Ved at elske livet forklares det

Ved at vove livet forsvares det

Ved at leve livet bevares det.

Når jeg læser dette lille digt så tænker jeg hvor meget det giver i ens liv når man stopper et øjeblik.

Fra Mette.

 

-----------------------------

 

For Gud er vi alle præster 

Det har været en underlig uge. Vi har alle bekymret fulgt med i det stigende antal smittede dansker. Sidste uges håndtryk, er erstattet af behørig afstand mellem os.  

Vores børn og unge sluttede ugen af med, at deres uddannelsesinstitutioner blev lukket. Sammen med deres forældre sidder de nu hjemme foran computeren med fjernundervisning og savner deres venner og hverdag. På søndag og måneden ud er gudstjenesterne blevet aflyst ligesom vores Præstegårdsklub, Børneklub, Højskoledag og undervisning af særkonfirmander blev det i ugens løb. 

Af frygt for, at en uønsket gæst skulle snige sig ind, har vi løbende igennem ugen taget stadig strengere og strengere forholdsregler i brug. Men selvom afstanden i mellem os er stor, står vi alligevel sammen. 

For vi passer på dem der er svækket og svage - Vi passer på vores børn og ældre ja - Vi passer på hinanden  

Med alle disse forholdsregler forsøger vi at få kontrol over en uforudsigelig situation. Det føles næsten, for en tid, som at leve en glasklokke. En imaginær en af slagsen! For vi ved at sårbarheden er et menneskeligt vilkår. Et vilkår vi alle lever med og ikke kan kontrollere.

For det kan godt være, at vi kan tegne en virus og kalde den Corona. Men det befrier os ikke fra at leve i en verden, hvor vi ikke kan kontrollere alt. 

Måske lige præcis derfor - fordi vi er udleveret til Livets sårbarhed og vilkårlighed - er det sundt at gøre sig klart, hvilke idealer vi hver især har.  

Passer vi på hinanden og os selv? Passer vi på vores børn, ældre, syge? – Passer vi kun på dem vi kender eller også dem vi ikke kender? – Ja hvad er det for nogle værdier vi lever vores liv efter?  

Som kristne finder vi mange af vores værdier i vores tro.

I Johannes Åbenbaringen, som vi skulle have hørt på søndag, lyder det således; Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis.

I Johannesevangeliet er begrebet "det gode" forbundet med "det liv", hvor man i evighed ikke skal se døden. Det liv hvor Gud er tilstede som en kærlig og skabende magt i vores hverdag. Selvom vi lige nu sidder derhjemme, hver især, - nogen i vores små familier, - andre alene, så er vi her stadig .. du er ikke alene! 

Et ord kan være nok til at løfte os ud af glasklokken. Sådanne ord findes i bibelen. Levende ord, der gør os nysgerrig på de små sammenhæng, og de store, på livets mangfoldighed, på hinanden. 

Ord der viser os, den styrke der er i sårbarheden og vilkårligheden, hver gang vi indser at vi ikke kan kontrollere alt her i livet. Ord der bekræfter os i at der er en skabende og kærlig magt i verden. 

Danmark er lukket ned – læser vi på nyhedssiderne. Mange sidder alene derhjemme, isoleret fra dem de holder af. Vær med til at give et ord med på vejen – et citat (gerne fra bibelen) som løfter dig og måske et par linjer hvorfor lige præcis det citat gør noget særligt for dig. 

Send det til mig på snl@km.dk så vil jeg sørge for at det du har skrevet kommer på hjemmesiden. Hver dag vil der være et nyt ord senest kl. 12 til glæde for os alle.

 

Guds fred

 

Susanne Leiding og Christina Seersholm 

 

Vi starter med Mette på 85 år;

 

Frygten er frygten selv. Overvinder man den kommer håbet. – Der er så meget frygt lige nu og det skal vi passe lidt på. ¨Tro håb og kærlighed¨ er det vigtigste. Prøver vi at putte det ind i vores hverdag, så er vejen lettere og gå. For mig hjælper disse ord; Hvis søvnen viger fra dit leje og du er forpint og mat, så husk Vor Herre i det høje, har træffetid både dag og nat

 

 

------------------------

 

Tænk over livet, drøm det ej væk. Dage som svandt kommer aldrig igen.
Jeg elsker selv at dagdrømme. Nogle af mine drømme har jeg ført ud i livet. Det vigtig at hele livet ikke bliver en stor dagdrøm så vi glemmer at leve.
Fra Mette
 
-------------------------------
 

O Gud dit hav er så stort og min båd er så lille.

For mig er disse ord som en bøn, der husker mig på at jeg kun er en lille del af Guds store sammenhæng.

Fra Mette

 

-------------------------------------

 

Dette faldt mig pludselig ind, da jeg læste Caja Winterø s udtale i avisen :
Hvis Gud er her, for at hjælpe os, hvorfor straffer han os så ? er
spørgsmålene.
MÅSKE er det ikke straf, men et opråb, en kærlig og hård påmindelse om at
stoppe op, være bevist om, hvordan du lever livet og deler det med andre.
EN SAND VEN er den, der finder de gode sider frem i èn.
eller  EN SAND VEN er den, der formår at fremelske det gode.

 

 

------------------------

 

 

Fremtiden begynder allerede i dag, og skynder vi os ikke lidt vil den tilhøre i morgen.

Det mest kostbare vi har her i livet er ¨tid¨ så brug din tid godt.

Fra Mette.

 

--------------------

 

Engang da jeg var på Vedelsborg Gods passerede jeg en sten ved indgangen hvor disse ord stod:

Den sande lykke er kun sjælefred og kommer ej de ydre vilkår ved.

Fra Mette.

 

-------------------

 

Fra i dag vil kirkeklokkerne i hele landet ringe kl. 17. Stop op et øjeblik og lyt til klokkerne og bed en bøn til Gud. Overvej et øjeblik om du er der hvor di skal være og har omsorg for dem du holder af.
Biskopperne skriver om klokkeringningen:
 

En opfordring til landets menighedsråd om at fastsætte jeres aftenringning til kl.17.

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Derfor en særlig opfordring til jer i landets menighedsråd om at fastsætte jeres aftenringning til kl.17. Det gør mange af jer sikkert allerede, men det vil være godt, hvis vi kan gøre det på samme tid.

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Der bliver udsendt en pressemeddelelse til medierne senere i dag.

Venlig hilsen

Fyens Stift på vegne af landets biskopper

 

---------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------

 

Lad os alle bede:

Herre

Rædslen har tag i mig.

Den vilde ild

i mit hjerte er ude af kontrol.

Min vilje til at bekæmpe den

er lammet.

Kun du kan bremse mit fald.

Hjælp mig.

Amen

(Ellerbek-Petersen)

-------------------------

 

 

Herre

Hold styr på vor tunge, så vi ikke siger
Det onde ord, der er usandt – eller det sande ord,
Der ikke er hele sandheden –
Eller hele den sandhed, der kun er ubarmhjertig.
For Jesu Kristi skyld.
Amen
(engelsk bøn)
 
----------------------------

 

Der findes en stor styrke i bønnen. Lad os derfor folde vores hænder om beder sammen;

 

Gud, hjælp os at blive herrer over os selv,

Så vi kan blive tjenere for andre.

Amen

(Paterson).

 

-------------------------

 

Dagen refleksion og levende ord fra I.;

 

Jeg prøver at følge dit råd. Så må du afgøre om det er godt nok og ikke for langt.
Det er blandt folk et gammelt ord:
HVER DJÆVEL HAR SIN TID,
Men vist er det, enhver har tabt,
som gik mod Gud i strid.      Salme nr. 655 af Grundtvig.


Da jeg skulle konfirmeres, bad præsten alle konfirmander  om, at vælge et salmevers, som han ville høres os i på konfirmationsdagen, mens vi stod på vor plads hos forældrene, så alle kunne høre os.  Jeg valgte ovenstående.
Cirka 10 år senere fik jeg pludselig stærk hovedpine. Min læge sendte mig til Københavns dygtigste specialister, men ingen fandt årsagen.
Til sidst sagde lægen intetanende, om mit valg af salmevers: Jeg giver op,  MEN, hvis det kan være til nogen trøst, så er der en klog mand, som har skrevet:  Det er blandt folk et gammelt ord, HVER DJÆVEL HAR SIN TID.
Her følte jeg virkelig Guds nærvær. Gud var her trods smerten og lægens opgivelse. Der måtte være en mening med det, men hvilken?
Efter 16 år - opgivelse af studier på Københavns Universitet, ægteskab m.m. var der er et godt menneske, som spurgte mig "Har du aldrig prøvet en kiropraktor ?
Da jeg 16 år tidligere fik hovedpine var kiropraktorer ikke velansete , men dagen efter blev jeg helbredt for min hovedpine.
Der står ikke skrevet, at livet er en dans på roser, hvis du tror på Gud.  Jesus led også meget. Men Gud var med ham, som han vil være med os i smertens og tvivlens stund. Det glemmer vi bare, når det gør ondt og synes han har forladt os. Det har han ikke, så tro trods tvivl.
Det vers, som vi skulle vælge, skulle betyde noget for os. Det kom det virkelig også til for mig.
 

 

--------------------

 

Tag  i dag disse ord med dig ind i ugens første dag som A. har sendt:  

Når jeg tænker på mit yndlingscitat er der meget som popper op. Men er der nogle ord der betyder meget for mig så er det : Halfdan Rasmussens ord: Lev i dag så du kan dø i morgen. Lad dit hjerte slå for mer´ end én Den som skænker livet sine drømme skal forlade jorden rig og ren

 

---------------

 

Fra J.; 

Vi er herude, kæmper for at holde samfundet kørende på trods – fra hvert sit lille Skær.

_

 

Skær

Et sted i den store skærgård

ligger en spredt flok skær

som stumper af hver sin verden

tilfældigt sammenblæst dèr.

 

Men hvis du kan se gennem havet

og øjne den faste bund,

så smelter de sammen til tinder

af selv samme undergrund

_

Piet Hein 1965 - fra Husk at leve, udvalgte digte og gruk

 

 

----------------------------

Når livets mønster væves

1.

Mens livets mønster væves

Her under tidens gang

Alle slags tråde kræves

Og alt slags tugt og tvang.

Kun sjældent vi begriber

Når vævestolen går

Hvorfor os tiden giver

Så mange slag og sår.

2.

Så mange mørke tråde

Ser vi ej mening i

Og hvis vi selv fik råde

Blev væven for dem fri.

Den store Mester væver

Som kun det bedste vil,

Ved dog at mønstret kræver

Det mørke farvespil.

3.

Han væver sorg og smerte

Som tråde i sin væv,

Og fra et såret hjerte

Tit gyldne tråde drev.

Det lyse og det mørke

Det gyldne og det grå,

Det vil han sammen virke,

Så det kan mening få.

4.

Engang vil vi da finde

Når væven ruller af,

At aldrig Gud i blinde

Os mørke tråde gav.

Når ved Guds store nåde

Det er til ende bragt,

Da er de mørke tråde

En del af evig pragt.

5.

Ikke før væven er standset

Og skytten holdt op med at slå,

Vil Gud tage tæppet til side

Og lade os rigtig forstå,

Hvorfor de mørke tråde

Såvel som de gyldne bånd

Var lige nødvendige for mønstret

I Mesterens kyndige hånd.

 

(Ukendt forfatter)

 

---------------------------

 

Pigekoret Synger

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.

Jeg holder utrolig meget af lige præcis Kaj Munks ¨Den blå Anemone¨. Den gode forårssang tyvstarter foråret i os og det at synge sammen med andre giver en samhørighedsfølelse som er helt unik.

Her i disse Corona tider er fællessangen blomstret op. På Pigekoret facebookside kan man hver morgen opleve pigekoret synge. Inspirationen er kommet fra den lille video de fleste af os har set af italienere, der er i landekarantæne og synger sammen fra deres åbne vinduer og altaner. Men det er ikke kun italienerne der synger. Der synges også på dansk i disse dage. På Nørrebro har man de sidste morgener åbnet vinduer og altandøre og sunget sammen. Fællessangen kan noget særligt. Hvis du har lyst til at synge med er der hver morgen kl. 9 10 minutters morgensang de næste 14 dage på pigekorets facebookside.

 

------------------------

 

Hvis man ikke er rig på andet ja så er man rig på sten - sådan tænkte jeg da jeg her til morgen gik forbi en landmand der var i gang med at fjerne sten fra sin mark. For her er et ikke kun forårsblomsterne der bryder op igennem jorden når det bliver forår, også sten i alle størrelse. Mens vi alle er i landekarantæne, er foråret på vej. Det ser utrolig idyllisk ud at gå langs de mange stengærde med vilde frugttræer hvor enkelte blomstre.
Landmandens møjsommelig arbejde med at fjerne sten fra sin mark, fik mig til at tænke på det sted i bibelen hvor der står at, du skal bygge dit hus på sikker grund og når uvejret kommer, vil dit hus holde. Bygger du det derimod på usikker grund, på sand, da vil huset falde sammen. Det er også nemt at forstå, at det er os, der skal ligne den kloge mand, der bygger sit hus på klippegrund.
Når vi bygger vores hus på et klippegrund ja så håber vi selvfølgelig at det bliver stående. At det er urokkeligt på trods af vinterstorme, regn, oversvømmelser, naturens luner.
Landmanden der fjernede sine sten fra marken fik mig dog til at tænke på, at alt omkring os hele tiden er i bevægelse. Rynkernes linjer har hver sin fortælling. Vi er ikke uforanderlige. Vi bliver og vil bruges som mennesker. Men det er ikke kun os der er i bevægelse også den jord som vi går på er i bevægelse. År efter år fjerner landmanden sten fra sin mark ligesom generationer før ham eller hende. Sten der kommer op til overfladen fordi undergrunden bevæger sig. Sådan er alt i bevægelse, også vores gudsbillede.
Da vi var børn forestillede mange af os Gud som en mand med langt skæg der sad på en sky, sådan tænker de færreste voksne på Gud.
Den levende tro er i bevægelse. Erkendelse af dette er for mig den klippegrund vi bygger vores tro på.

 

*

Folkekirkens Coronatiltag

Vejledning fra biskopperne

læs her

 

*

Nyhedsbrev marts 2020

Klik her for at læse

 

 

*

Babysalmesang i Snostrup Kirke 

Klik her for at læse

 

 

*

 

 

 

   

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 •